Nyt studie skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte værdien af data

Big-data_nytverktoj1

Se og download den nye Big Data model, som er udviklet af Big Data Business Academy, længere nede på siden

SVÆRT AT FÅ TAGET HUL PÅ BIG DATA

Big data og datadrevet forretningsudvikling er centrale temaer for virksomheder på tværs af brancher. Men hvad betyder det for din virksomhed, og hvor skal I sætte ind for at komme i gang med udviklingen?

Big data bliver ofte set som en uhåndgribelig størrelse, der kan være svær at gå til. Det afholder mange virksomheder fra at forsøge at høste de gevinster, der ligger i en strategisk udnyttelse af data. Projektet Big Data Business Academy har i et nyt studie undersøgt, hvilke udfordringer og barrierer danske virksomheder møder, når de vil arbejde med big data som forretningsmæssig “driver”. Studiet hjælper virksomheder med at sætte big data på den strategiske dagsorden.

Afdækning af danske virksomheders praksis

 

Alexandra Instituttet, der er en af partnerne i Big Data Business Academy, har interviewet 22 danske virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografisk placering. Gennem besøg hos virksomheder som bl.a. Kamstrup, Royal Unibrew, Fjernvarme Fyn og EasyPark har Alexandra Instituttet undersøgt, hvordan virksomhederne anvender data i praksis, og hvilke konkrete udfordringer de har i forbindelse med brug af big data. Virksomhedernes praksis er efterfølgende blevet kortlagt og analyseret.

 

”Mange virksomheder har en nogenlunde klar forestilling om, hvor de befinder sig i forhold til udnyttelsen af data. Men der opstår noget interessant, når man begynder at spørge ind til detaljer i brugen af data, og når man spørger forskellige steder i organisationen. Her bliver billedet ofte broget, og der viser sig nuancer i forestillingen om virksomhedens datamodenhed. Det kan være utrolig værdifuldt at få ”nogen udefra” til at hjælpe med at gå struktureret til værks og identificere indsatsområder og foreslå konkrete handlingsanvisninger”, siger Senior Digital Business Strategist Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet.

 

På baggrund af analysen har Alexandra Instituttet udviklet et framework, hvor virksomheder ud fra deres nuværende situation kan få konkrete anbefalinger til, hvor de kan sætte ind, når de skal bruge data i forretning og udvikling.

 

“En interessant indsigt har været, hvor vigtigt det er med en analytisk kultur i virksomheden. Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at kulturen i organisationen lægger op til at arbejde med data. Der skal være en tillid til, at analyserne giver et retvisende billede. Medarbejderne skal stole på analyserne, og nogen skal interessere sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, og man risikerer at bruge ressourcer på noget, som ikke giver nogen værdi”, udtaler Specialist Anthropologist Laura Lynggaard Nielsen fra Alexandra Instituttet.

Big-data_model

Figur: Trin til udvikling af dataudnyttelse udviklet af Big Data Business Academy

Studiet har på den måde givet værdifuld ny viden om, hvad der kendetegner danske virksomheders brug – eller manglende brug – af data. Der peges bl.a. på følgende pointer/opmærksomhedspunkter:

Sæt data på den strategiske dagsorden

 

Ledelsens opbakning er vigtig for at lykkes med big data. Erfaringerne viser, at projekter, som er forankret i den øverste ledelse og har strategisk opmærksomhed, har større sandsynlighed for at blive en succes.

Undgå overinvesteringer

 

Før man som virksomhed kaster sig ud i store investeringer, er det vigtigt, at man får dannet sig et klart billede af sin nuværende situation. Virksomheder befinder sig på forskellige ”modenhedstrin” i forhold til brug og udnyttelse af data, og det er vigtigt at tage afsæt i det niveau, der passer til virksomheden. Gør man ikke det, risikerer man at overinvestere eller investere forkert.

Nedbryd siloerne

 

En vigtig forudsætning for at lykkes med big data er, at der arbejdes på tværs af organisatoriske skel. Ofte skabes den største værdi, når der samarbejdes om data på tværs af afdelinger, og når datakilder i forskellige afdelinger kombineres, f.eks. ved at analysere sammenhænge mellem produktions-/driftsdata og kunde-/markedsdata – evt. også i kombination med eksterne datakilder. Der er behov for gensidig indsigt og forståelse for både it og forretning.

Fokus på kulturen: Data som mindset

 

Virksomhedens kultur spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan data opfattes og anvendes. Hvis virksomheden skal nå dertil, hvor beslutninger er faktabaserede og ikke træffes ud fra mavefornemmelser, skal der være en accept af data i organisationen. Samtidig kræver tværgående dataanalyser, at medarbejderne stoler på data, der er genereret i andre afdelinger. Denne kultur kan desuden være fremmende for gensidig forståelse i organisationen og kan danne grundlag for fælles mål og KPI’er.

Om studiet

 

Tidligere studier af big data har ofte haft et teknologibåret fokus. Studiet i BDBA udmærker sig ved at have en holistisk tilgang til big data, hvor bl.a. både teknologi, organisation og forretning undersøges og analyseres som et samlet hele. Ved at indhente viden om virksomhedernes praksis gennem kvalitative interviews, bibringer studiet nye vinkler og perspektiver til forståelsen af big data og de forretningsmæssige potentialer, der ligger heri.

 

Se model for modenhedstrin ovenfor ved at klikke på billedet – du kan også downloade modellen.

Ny viden og værktøjer

 

I forlængelse af studiet har BDBA udviklet en række konkrete handlingsanvisninger, som virksomheder kan trække på, når de skal udvikle deres dataindsats. Her tages der afsæt i virksomhedens nuværende situation, og ud fra dette gives der konkrete anbefalinger til, hvor man som virksomhed kan sætte ind i forhold til den udvikling, man ønsker at sætte i gang.

 

Næste skridt i projektet er at få omsat den nye viden og de konkrete handlingsanvisninger til et onlineværktøj, hvor virksomheder selv kan gå ind og screene sig og benytte anbefalingerne her fra i deres fremadrettede dataindsats. Her får de hjælp til at afgrænse og beskrive deres nuværende situation, og de får anbefalinger til konkrete udviklingspunkter. På den måde får virksomhederne mulighed for selv at sætte skub i en udvikling med data som ”driver”.

I forlængelse af studiet planlægger BDBA endvidere en Master Class, hvor virksomheder inviteres ind for at høre mere om den nye viden, studiet har givet, og få mulighed for at afprøve den første version af screeningsværktøjet med afsæt i egen virksomhed. Mere information om Master Class følger i begyndelsen af marts 2017.

Big Data Business Academy og Industriens Fond

 

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data.

 

Industriens Fond har samlet bevilliget 7 mio. kroner til projektets målrettede indsats over de næste 3 år – en indsats, som drives af Alexandra Instituttet, DTU Compute, Teknologisk Institut og CLEAN.

Industriens Fond har samlet tildelt 7 millioner kroner til projektets målrettede indsats over de næste 3 år – en indsats som drives af Alexandra Instituttet, DTU Compute, Teknologisk Institut og CLEAN.

 

 

Kontakt

 

Vil du vide mere om projektet og studiet, er du velkommen til at kontakte: Projektleder Bjarke Kovshøj, bjk@cleancluster.dk, 31 62 29 00
Senior Digital Business Strategist Rasmus Bækby, rasmus.baekby@alexandra.dk, 40 35 40 66